Toelichting verwerking persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wet- en regelgeving van kracht die het verwerken van persoonsgegevens en de bewaking van de privacy beter moet borgen. Meer informatie over deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens[1].

Informatieverstrekking
Gezien het voorgaande informeren wij u over de persoonsgegevens die Educentre BV vastlegt, de doelstellingen van verwerking, de bewaartermijnen en de maatregelen die getroffen zijn om persoonsgegevens veilig te verwerken.

Beschrijving doeleinden en wijzen van verwerking
Educentre BV gebruikt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om correcte levering van onze diensten en producten te bewerkstelligen en om na de levering vragen te kunnen beantwoorden. Het uiteindelijke doel van het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens kan als volgt worden beschreven:

 • Om personen toegang te geven tot onze producten en diensten;
 • Om personen te kunnen helpen met vragen over onze producten en diensten;
 • Om personen te kunnen helpen in het geval van technische vragen of inhoudelijke vragen;
 • Om personen te kunnen informeren over relevante zaken met betrekking tot Educentre BV;
 • Om de financiële administratie te kunnen voeren;
 • Om personen makkelijk met elkaar in contact te kunnen brengen, zowel telefonisch, per videoverbinding, per chat als per email;
 • Om inlogdata, voortgang en resultaat van het gebruik van onze producten en diensten te delen personen en/of met een uitkeringsinstantie en/of werkgever voor zover deze onze producten en diensten aan personen ter beschikking stellen op basis van een overeenkomst, zoals door de uitkeringsinstantie en/of werkgever betaalde opleidingen en/of online testen;
 • Om in te kunnen loggen op ons platform of dat van aan ons gelieerde organisaties;
 • Om personen met hun formele aanhef aan te kunnen spreken;
 • Om personen opmerkzaam te maken op andere soortgelijke producten en diensten van Educentre BV en/of aan haar gelieerde organisaties;
 • Om personen in contact te kunnen brengen met andere aanbieders van soortelijke producten en diensten, zoals exameninstituten of toezichthoudende organisaties.

Educentre BV legt persoonsgegevens vast van de volgende categorieën personen:

Deelnemers
Dit zijn de feitelijke studenten die gebruik maken van onze online opleidingen via persoonlijke toegang tot ons platform. Zij kunnen opleidingen volgen en testen afnemen en andere soortgelijke diensten en producten volgen. Dit kan de deelnemer zelf hebben betaald of het kan hen zijn aangeboden door derden zoals, maar niet gelimiteerd tot, uitkeringsinstantie en/of werkgever.

Gasten
Personen kunnen vrijblijvend kennis maken met onze producten en/of diensten op ons platform. Gastbezoekers op ons platform kunnen, zonder persoonsgegevens achter te laten, gedeeltelijk gebruik maken van onze producten en/of diensten.

Beheerders
Dit zijn personen die vanuit hun functie toegang hebben tot (een gedeelte van) de gegevens van Deelnemers die gebruik maken van onze online opleidingen via persoonlijke toegang tot ons platform. Dit kunnen functionarissen zijn van derden zoals, maar niet gelimiteerd tot, uitkeringsinstantie en/of werkgever. Zij kunnen gegevens van Personen raadplegen en/of gedeeltelijk beheren. Bijvoorbeeld bij het aanmaken en/of beëindigen van toegangsrechten.

Administrators
Dit zijn technici die in dienst zijn van Educentre BV of door Educentre BV ingehuurde derden die vanuit hun functie volledig toegang hebben tot alle verzamelde gegevens en kunnen deze volledig beheren.

Geïnteresseerden
Personen kunnen gebruik maken van formulieren op ons platform, mobiele apps en onze zakelijke website. Op dat moment vragen wij alleen gegevens op die voor verwerking van dat formulier of haar doel noodzakelijk zijn. Dat kan zijn voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer en reden van het verzoek. Voor inschrijving van een event kan dit aangevuld worden met reden van inschrijving, datum en tijd, locatie en andere voor het inschrijven relevante gegevens.

Generieke gegevensverzameling
Ons platform is, of kan in staat gesteld worden, om andere zaken zoals IP adres of webbrowser te detecteren en eventueel op te slaan. Deze anonieme gegevens kunnen dan worden gebruikt om onze producten en/of diensten verder aan te passen. Bijvoorbeeld omdat wij een toenemend gebruik van een nieuwe browser of apparatuur waarnemen. Als gasten gebruik maken van de helpdesk functie, worden de daaronder beschreven gegevens verzameld. Voor geregistreerde gebruikers kan dit aan hun gegevens worden gekoppeld, bijvoorbeeld om een technisch probleem op te lossen. Het is ook mogelijk dat data collectie plaatsvindt via externe bedrijven zoals Google, simpelweg door het gebruik van haar internetbrowser door personen.

Persoonsgegevens
In het onderstaande overzicht wordt duidelijk welke persoonsgegevens Limburg Graduate School of Business vastlegt:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Adresgegevens
 • Welke online opleidingen en/of online testen gevolgd zijn of worden
 • Inloggegevens zoals datum en tijd
 • Voortgang van online opleidingen en/of online testen
 • Browsergegevens
 • IP adres
 • Device en operating system
 • Overige technische gegevens

Bij het betalen of bestellen van online producten en/of diensten:

 • Bankrekeningnummer
 • Naam rekeninghouder
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • Kenmerk (indien van toepassing)
 • Adres (indien van toepassing)

Bewaartermijnen
De hiervoor benoemde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen met de volgende bewaartermijnen:

Voor alle categorieën worden de persoonlijke gegevens bewaard voor de periode waarin zij toegang hebben tot producten en/of diensten van Educentre BV en aan haar gelieerde organisaties vermeerderd met twaalf maanden waarin zij doorgaans producten en/of diensten extra mogen gebruiken of indien Personen langer toegang willen hebben tot hun persoonlijke omgeving binnen ons platform. Bijvoorbeeld voor het bewaren van studie- en of testresultaten en/of certificaten.

Voor alle categorieën worden anonieme gegevens bewaard voor zolang Educentre BV dat nodig acht voor een goede productontwikkeling en/of de continuïteit van de dienstverlening.

Voor alle categorieën worden de persoonlijke gegevens langer bewaard, indien dit op basis van wettelijke of juridische gronden noodzakelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen en de daarop vermelde gegevens.

Voor alle gegevens geldt dat deze onderdeel kunnen uitmaken van een, al dan niet gecodeerd, gegevensbestand dat in noodgevallen als reservekopie moet kunnen worden gebruikt.

Voor alle gegevens geldt dat Personen ten alle tijden kan verzoeken om (een deel van) zijn/haar gegevens te verwijderen en/of aan te passen.

Datalekken en rechten van Personen
Indien Educentre BV vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens gecompromitteerd zijn (een zogenoemde security breach en/of een datalek), of zijn geweest, meldt Educentre BV dit onmiddellijk, in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur, aan alle Personen.

Wanneer een Persoon inzage wenst in de van hem of haar gebruikte persoonsgegevens, dan zal Educentre BV hieraan binnen een redelijke termijn meewerken, binnen het wettelijke kader.

Wanneer een Persoon, een deel van, zijn of haar persoonsgegevens verwijderd wenst te hebben uit de administratie van de Educentre BV, dan zal de Educentre BV daar medewerking aan verlenen tenzij het bewaren van deze gegevens op basis van wettelijke of juridische gronden noodzakelijk is. Betrokkene wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat het verwijderen van, een deel van, zijn of haar persoonsgegevens ertoe zal leiden dat de hiervoor beschreven doelstellingen van verwerking niet meer behaald kunnen worden zoals het kunnen gebruiken van de producten en/of diensten.

Technische en organisatorische maatregelen
Educentre BV legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarbij de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Derden
Educentre BV maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van een aantal dienstverleners. Deze dienstverleners zijn, maar niet gelimiteerd tot:

 • TransIP (webhosting)
 • PeopleCert (Certificering)
 • Comodo (SSL-Certificering)
 • Microsoft Inc. (Levering van email en gegevensopslag)
 • Educentre B.V. (Levering van consultancy en ICT diensten)
 • Staffing en Facilities BV (Diverse outsourcing van diensten en huur faciliteiten)
 • Stichting Synaxios (Escrow stichting om continuïteit te waarborgen)
 • Websiteleads (Externe datacollectie)

Meer informatie? Mail uw vraag aan: info@educentre.nl of kijk op www.educentre.nl.

© 2021, Educentre BV, alle rechten voorbehouden. Dit statement kan zonder voorafgaande wijziging worden aangepast. Versie nummer 20180501_vo2.

[1] https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg